Menu
Your Cart
Wanneer u voor 14:00 besteld, word uw bestelling op werkdagen dezelfde dag verzonden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Alle offertes en aanbiedingen vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte/aanbieding als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

1.2. Alle offertes of aanbiedingen worden gedurende maand gestand gedaan, tenzij de offerte of aanbieding anders vermeldt. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van een aanbod Doldersum Vuurwerk heeft bereikt c.q. zodra Doelando een schriftelijke opdracht van Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.

1.3. Indien in de opdracht van Opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Doelando aan de Opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.

Artikel 2: Overeenkomsten

2.1. Wijzigingen in overeenkomsten en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Doelando zijn overeengekomen.

2.2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 12 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is.

Artikel 3: Goederen

3.1. Afbeeldingen, beschrijvingen, maten en gewichten, die in offertes of aanbiedingen van Doelando voorkomen, zijn voor Doldersum Vuurwerk

niet bindend en geven slechts een algemene voorstelling van zaken, tenzij specifiek omschreven in de offerte of aanbieding.

3.2. Doelando staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor Opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Doelando kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 4: Leveringen

4.1. De goederen zullen door Doelando worden bezorgd op de overeengekomen plaats en op de overeengekomen wijze.

4.2. Doelando verbindt zich jegens Opdrachtgever om de goederen behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

4.3. Doelandozal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat respectievelijk die partijen zijn overeengekomen. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop Doelando de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

4.4. Doelando is gerechtigd een opdracht in zijn geheel of in gedeelten te leveren. In geval van deelleveringen is Doelando gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan Opdrachtgever te factureren.

4.5. Indien Opdrachtgever, om welke reden dan ook, niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen door Doelando. De opslagkosten bedragen het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf de overeengekomen leveringsdatum.

4.6. Opdrachtgever is verplicht om ter beschikking gestelde emballage terug te zenden aan Doldersum Vuurwerk, bij gebreke waarvan Opdrachtgever aan Doelando schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 5: Overmacht

5.1. De in artikel 4.3. bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Doelando door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

5.2. Van overmacht aan de zijde van Doldersum Vuurwerk is sprake, indien Doelando na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorzaken die buiten de schuld of de risicosfeer van Doelando ontstaan, daaronder begrepen de situatie dat aanvulling van de voorraad op korte termijn onmogelijk blijkt.

5.3. Indien door overmacht de levering meer dan 6 maanden vertraagd wordt, zijn zowel Doelando als Opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst als be?indigd te beschouwen. Doldersum Vuurwerk heeft in dat geval slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten. Indien de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is Doelando gerechtigd de overeengekomen prijs van de reeds afgeleverde goederen, alsmede de gemaakte kosten, in rekening te brengen.

Artikel 6: Eigendomsovergang en risico

6.1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op Opdrachtgever overgaan bij aflevering

6.2. Zolang Opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Doelando zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op Opdrachtgever over, zodra Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Doelando heeft voldaan.

6.3. Indien er gerede twijfel bij Doelando bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Opdrachtgever, is Doelando bevoegd de bezorging van goederen ingevolge art. 4 lid 2 uit te stellen, totdat Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Doelando door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

Artikel 7: Reclames

7.1. Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij Doelando daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven.

7.2. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 dagen na aflevering van het goed.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. Doelando stelt zich tegenover Opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan en door de goederen, optredende tijdens de overeengekomen garantieperiode, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade waartegen Doelando verzekerd is.

8.2. Doelando is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het feit, dat Opdrachtgever of diens afnemer de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.

8.3. Opdrachtgever zal Doelando vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Doelando.

Artikel 9: Betaling

9.1. Indien Opdrachtgever niet dadelijk bij levering behoeft te betalen, zal hij het verschuldigde moeten betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

9.2. Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag, wegens een door hem gestelde tegenvordering, in mindering te brengen

9.3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van ??n week, is Doldersum Vuurwerk bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Doelando geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.

9.4. In geval van betalingsverzuim heeft Doldersum Vuurwerk met ingang van de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening recht op de vertragingsrente gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het verschuldigde bedrag.

9.5. Daarnaast heeft Doelando recht op vergoeding van de kosten in het geval van buitengerechtelijke maatregelen. Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

Artikel 10: Ontbinding

10.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.3 wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van Opdrachtgever, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

10.2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Doelando geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

Artikel 11: Rechten van industrie?le en intellectuele eigendom

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoudt Doldersum Vuurwerk alle rechten van industri?le en/of intellectuele eigendom van de geleverde goederen.

Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag is op deze overeenkomst niet van toepassing.

12.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

12.3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra een van de partijen zulks verklaart.

Artikel 13: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van Doelando. Voor zover Opdrachtgever in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Cookies
De webshop van Doelando maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden